GNT (2019)

 • Animation
 • 4min

To Nikki’s surprise, she has thrush. Who knew you weren’t meant to be wet 247? While Tammy is busy being caring and inclusive, Glenn makes it her mission to get thrush and reign true as Queen G again. It can’t be too hard - she wears exclusively activewear! How far will Glenn go to conquer the clique, and social media at large?


Për habinë e Nikki-t, ajo kishte infeksion vaginal candida. Kush e dinte që nuk është e thënë të jetë e lagur 24 orë në ditë? Derisa Tammy përpiqet të jete e kujdesshme dhe përfshirëse, Glenn e bën misionin e saj të marrë infeksionin dhe të sundojë prapë si Mbretëresha G. Kjo edhe nuk mund të jetë aq e vështirë - ajo vesh rroba të lehta! Sa larg do të shkojë Glenn për të pushtuar klikën dhe median sociale në përgjithësi?

Language

English

You may also like

Nobody hear (2019)
 • Animation
 • 3min
Protocole Sandwich (2019)
 • Animation
 • 6min
The Shadow of the Sun (2019)
 • Animation
 • 8min
Ovule (2019)
 • Animation
 • 5min
The Bear Hunter (2019)
 • Animation
 • 8min
Gravedad (2019)
 • Animation
 • 10min
Cante (2019)
 • Animation
 • 5min
Nobody speak (2019)
 • Animation
 • 7min
The Breakaway (2019)
 • Animation
 • 7min
Thorns and Fishbones (2019)
 • Animation
 • 10min
Pool (2019)
 • Animation
 • 4min
Blieschow (2019)
 • Animation
 • 9min
Un diable dans la poche (2019)
 • Animation
 • 5min
There's a cat under the car (2019)
 • Animation
 • 5min
Guilt (2019)
 • Animation
 • 6min
Where am I? (2020)
 • Animation
 • 4min
Umbilical (2019)
 • Animation
 • 7min
Entropia (2019)
 • Animation
 • 10min
The Storm (2019)
 • Animation
 • 6min
In Orbit (2019)
 • Animation
 • 5min
Sola (2020)
 • Animation
 • 8min
Helfer (2020)
 • Animation
 • 9min
Our Sleeping (2020)
 • Animation
 • 7min
Bye Little Block! (2020)
 • Animation
 • 7min
TWIGS (2019)
 • Animation
 • 4min
Milkoffee (2019)
 • Animation
 • 3min
Nestor (2019)
 • Animation
 • 6min
I, Alive (2019)
 • Animation
 • 4min
Tales of Creation (2020)
 • Animation
 • 3min
I Just Call It Love (2020)
 • Animation
 • 3min
Catgot (2019)
 • Animation
 • 3min
1000 dreams: Zenti the invincible (2019)
 • Animation
 • 17min
Pile (2019)
 • Animation
 • 3min